5 августа - праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери

5 АВГУСТА - праздник в честь ПОЧАЕВСКОЙ иконы Божией Матери

Ис­то­рия этой чу­до­твор­ной ико­ны Бо­го­ма­те­ри нераз­рыв­но свя­за­на с По­ча­ев­ским мо­на­сты­рём в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (Укра­и­на). На го­ре, где ныне рас­по­ло­же­на Успен­ская По­ча­ев­ская лав­ра, в 1240 го­ду по­се­ли­лись два ино­ка. Од­на­жды один из них по­сле мо­лит­вы по­шёл к вер­шине го­ры и вдруг уви­дел Бо­го­ро­ди­цу, сто­я­щую на камне, слов­но объ­ятую пла­ме­нем. Он по­звал дру­го­го ино­ка, ко­то­рый был так­же удо­сто­ен со­зер­цать чу­дес­ное яв­ле­ние. Тре­тьим сви­де­те­лем ви­де­ния был пас­тух Иоанн Бо­сой. Уви­дев необыч­ный свет на го­ре, он под­нял­ся на неё и вме­сте с ино­ка­ми стал про­слав­лять Бо­га и Его Пре­чи­стую Ма­терь.

По­сле то­го, как яв­ле­ние ис­чез­ло, на камне, где сто­я­ла Бо­го­ро­ди­ца, остал­ся от­пе­ча­ток Её пра­вой сто­пы. От­пе­ча­ток этот со­хра­нил­ся до сих пор и все­гда на­пол­нен во­дой, ко­то­рую чу­дес­ным об­ра­зом ис­то­ча­ет ка­мень. Во­да в сто­пе не оску­де­ва­ет, несмот­ря на то, что мно­го­чис­лен­ные па­лом­ни­ки по­сто­ян­но на­пол­ня­ют ею свои со­су­ды для ис­це­ле­ния от неду­гов.

Са­ма же По­ча­ев­ская ико­на Бо­жьей Ма­те­ри по­яви­лась в оби­те­ли сле­ду­ю­щим об­ра­зом. В 1559 го­ду мит­ро­по­лит Нео­фит из Кон­стан­ти­но­по­ля, про­ез­жая через Во­лынь, по­се­тил жив­шую в име­нии Ор­ля, неда­ле­ко от По­ча­е­ва, дво­рян­ку Ан­ну Гой­скую. В бла­го­сло­ве­ние он оста­вил ей при­ве­зён­ную из Кон­стан­ти­но­по­ля ико­ну Бо­го­ро­ди­цы. Вско­ре ста­ли за­ме­чать, что от По­ча­ев­ской ико­ны Бо­го­ро­ди­цы ис­хо­дит си­я­ние. Ко­гда в 1597 го­ду пе­ред ико­ной ис­це­лил­ся брат Ан­ны Филипп, она пе­ре­да­ла об­раз ино­кам, по­се­лив­шим­ся на По­ча­ев­ской го­ре.

Через неко­то­рое вре­мя на ска­ле бы­ла вы­стро­е­на цер­ковь в честь Успе­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри, став­шая ча­стью мо­на­стыр­ско­го ком­плек­са. За свою ис­то­рию По­ча­ев­ский мо­на­стырь пре­тер­пел нема­ло бед­ствий: при­тес­нял­ся лю­те­ра­на­ми, под­вер­гал­ся на­па­де­нию ту­рок, по­па­дал в ру­ки уни­а­тов, но бла­го­да­ря за­ступ­ни­че­ству Бо­жи­ей Ма­те­ри все невзго­ды бы­ли пре­одо­ле­ны.

На спис­ках чу­до­твор­ной По­ча­ев­ской ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы ча­сто изо­бра­жа­ют ка­мень с от­пе­чат­ком сто­пы Бо­жи­ей Ма­те­ри.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Почаевской», глас 5

Пpед свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́pы и́стинныя позна́ние пpие́млют/ и ага́pянская наше́ствия отpажа́ют./ Те́мже и нам, к Тебе́ пpипа́дающим,/ гpехо́в оставле́ние испpоси́,/ по́мыслы благоче́стия сеpдца́ на́ша пpосвети́,/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́// о спасе́нии душ на́ших.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Почаевской», глас 4

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м к ди́вному о́бразу Ея́, и́же на горе́ Поча́евстей: к нему́же уми́льно взира́юще и моля́щеся Цари́це Влады́чице из глубины́ душе́вныя вопие́м: О Пречу́дная Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, от лет дре́вних избра́вшая оби́тель Поча́евскую в ме́сто селе́ния Своего́! Зе́млю оте́чественную на́шу в правосла́вии и ми́ре утверди́, и спаси́ всех предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем, пред Пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми. Не отврати́ рабы́ Твоя́ тщи́: Тя бо еди́ну Наде́жду и́мамы.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Почаевской», глас 1

Исто́чник исцеле́ний и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние/ Поча́евская Твоя́ ико́на, Богоро́дице, яви́ся,/ те́мже и нас, к ней притека́ющих,/ от бед и искуше́ний свободи́,/ ла́вру Твою́ невреди́му сохрани́,/ Правосла́вие во о́крест стоя́щих страна́х утверди́,/ и грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х:// ели́ка бо хо́щещи, мо́жеши.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Почаевской»

К Тебе́, о Богома́ти, моли́твенно притека́ем мы, гре́шнии, чудеса́ Твоя́, во святе́й ла́вре Поча́евстей явле́нная, помина́юще и о свои́х сокруша́ющеся прегреше́ниих. Ве́мы, Влады́чице, ве́мы, я́ко не подоба́ше нам, гре́шным, чесого́ проси́ти, то́кмо о е́же Пра́ведному Судии́ беззако́ния на́ша оста́вити нам. Вся бо на́ми в житии́ претерпе́нная, ско́рби же, и ну́жды, и боле́зни, я́ко плоды́ паде́ний на́ших прозябо́ша нам, Бо́гу сия́ на исправле́ние на́ше попуща́ющу. Те́мже вся сия́ и́стиною и судо́м Свои́м наведе́ Госпо́дь на гре́шныя рабы́ Своя́, и́же в печа́лех свои́х к заступле́нию Твоему́, Пречи́стая, притеко́ша и во умиле́нии серде́ц к Тебе́ взыва́ют си́це: грехо́в и беззако́ний на́ших, Блага́я, не помяни́, но па́че всечестне́и ру́це Твои́ воздви́гши, к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу предста́ни, да лю́те соде́янная на́ми отпу́стит нам, да за премно́гая неиспо́лненная обеща́ния на́ша лица́ Своего́ от рабо́в Свои́х не отврати́т, да благода́ти Своея́, спасе́нию на́шему посо́бствующия, от душ на́ших не оты́мет. Ей, Влады́чице, бу́ди спасе́нию на́шему Хода́таица и, малоду́шия на́шего не возгнуша́вшися, при́зри на стена́ния на́ша, я́же в беда́х и ско́рбех на́ших пред чудотво́рным Твои́м о́бразом возно́сим. Просвети́ умиле́нными по́мыслы умы́ на́ша, ве́ру на́шу укрепи́, наде́жду утверди́, любве́ сладча́йший дар сподо́би нас прия́ти. Си́ми у́бо, Пречи́стая, дарова́ньми, а не боле́зньми и скорбьми́ живо́т наш ко спасе́нию да возво́дится, но, от уны́ния и отча́яния ду́ши на́ша огражда́ющи, изба́ви нас, маломо́щных, от находя́щих на ны бед, и нужд, и клеветы́ челове́ческия, и боле́зней нестерпи́мых. Да́руй мир и благоустрое́ние жи́тельству христиа́нскому предста́тельством Твои́м, Влады́чице, утверди́ Правосла́вную ве́ру в стране́ на́шей и во всем ми́ре. Це́рковь Апо́стольскую и Собо́рную умале́нию не преда́ждь, уста́вы святы́х оте́ц на ве́ки непоколеби́мы сохрани́ и всех к Тебе́ притека́ющих от ро́ва поги́бельнаго спаси́. Еще́ же и е́ресию прельще́нных бра́тий на́ших или́ ве́ру спаси́тельную в грехо́вных страсте́х погуби́вших па́ки ко и́стинней ве́ре и покая́нию приведи́, да вку́пе с на́ми, Твоему́ чудотво́рному о́бразу покланя́ющеся, Твое́ предста́тельство испове́дят. Сподо́би у́бо нас, Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, еще́ в животе́ сем побе́ду и́стины Твои́м заступле́нием узре́ти, сподо́би нас благода́тную ра́дость пре́жде кончи́ны на́шея восприя́ти, я́коже дре́вле насе́льники Поча́евския Твои́м явле́нием победи́тели и просвети́тели ага́рян показа́ла еси́, да вси мы благода́рным се́рдцем вку́пе со А́нгелы, и проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми, Твое́ милосе́рдие прославля́юще, воздади́м сла́ву, честь и поклоне́ние в Тро́ице пева́емому Бо́гу Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, во ве́ки веко́в. Ами́нь.